அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை - பகுதி 170

கைதான ரோகன விஜயவீரவும் தயாரான கனத்தை மயானமும்