இலங்கையில் தமிழர் படுகொலையை எதிர்த்து கண்டன ஊர்வலம் (27-08-77)

இலங்கையில் தமிழர் படுகொலையை எதிர்த்து கண்டன ஊர்வலம் (27-08-77)